Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

 tarafından  /  27 Aralık 2012  /  Yorum yok

Mevzuat_YönetmenlikFoto:Zaman
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim kurumu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin, taşıma merkezi seçilen okullara günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu Yönetmelik, taşımalı ilköğretim uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-16/10/2009-27378)

Bu Yönetmelik 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 18/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık :  Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan :  Millî Eğitim Bakanını,

c) Millî Eğitim Müdürlüğü : İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,

d) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) İlköğretim Kurumu: Mecburi ilköğretim çağındaki çocukların eğitim ve öğretim gördükleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,

e) Birleştirilmiş Sınıf : Birleştirilerek bir derslikte tek öğretmen tarafından okutulan birden fazla sınıfı,

f) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşımalı Eğitim: İlkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan herhangi biri bulunmayan veya eğitim ve öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullardaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,

g) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşıma Merkezi İlköğretim Kurumu: Çevredeki yerleşim birimlerinden taşınan öğrencilerin eğitim ve öğretim gördükleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,

h) Öğrencisi Taşınan Yerleşim Birimi : Öğrencileri taşıma kapsamına alınan köy ve köyaltı yerleşim birimini,

ı) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Öğrencisi taşınan okul: Taşıma kapsamına alınan ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunu,

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

Plânlama ve Değerlendirme Komisyonları, Görevleri  ve Uygulama

Plânlama             

MADDE 5 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

İl ve ilçelerde, yeni öğretim yılında taşımalı kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim kurumlarının seçimi ve plânlaması için “Plânlama Komisyonu” kurulur.

Plânlama Komisyonu

MADDE 6 – (Değişik:RG-16/10/2009-27378)

(1) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında en az biri taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürü olmak üzere beş ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu müdüründen oluşur.

(2) Komisyon, Şubat ayının ikinci haftasında toplanır.

(3) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında en az biri taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürü olmak üzere beş ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu müdüründen oluşur.

(4) İhtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin köy muhtarları ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de görüşleri alınmak üzere toplantıya davet edilebilir.

Plânlama Komisyonun Görevleri

Madde 7- Komisyonun görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki ilköğretim çağ nüfusu ile öğrenci sayılarını sınıflara göre tespit edip değerlendirmek.

b) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve yerleşim birimleri ile öğrenci sayılarını tespit etmek.

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Öğrenci sayısına ve ulaşım şartlarına göre öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi ilköğretim kurumlarını tespit etmek.

d) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin taşıma merkezi ilköğretim kurumlarına uzaklığını ve ulaşım planını gösteren taşımalı ilköğretim haritalarını (A4 ebadında) hazırlatmak ve e-okul sistemine aktarmak.

e) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Her bir taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile saatlerini belirlemek.

f) (Değişik:RG-27/02/2004-25386) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak  önlemleri  belirlemek.

g) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan okulların bina ve tesisleri ile ders araçları ve taşınırlarının öncelikle taşıma merkezi ilköğretim kurumlarının ihtiyaçları giderilmek amacıyla millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.

h) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Mart ayının son haftasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile hazırlanan gerekçeli raporu millî eğitim müdürlüğüne sunmak.

ı) (Ek:RG-17/08/2000-24143) Taşıma planlamasında, Bakanlıkça illere tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması durumunda gerekli ödeneğin sağlanması için mahalli idarelerin kaynakları ile diğer kaynakları değerlendirmek.

i) (Ek:RG-16/10/2009-27378) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimleri ile okullardaki öğrenciler, öncelikle yatılı bölge ortaokullarına yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak.

Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun özellikleri (Değişik madde başlığı:RG-1/9/2012-28398)

Madde 8- (Değişik birinci cümle: RG-1/9/2012-28398) Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun seçiminde şu özellikler aranır:

a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha  merkezî durumda olması.

b) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Derslik sayısı ve fizikî kapasitenin yerleşim yerindeki mecburi ilköğretim çağındaki öğrenciler ile taşıma kapsamına alınan öğrenci sayısının eğitimine yeterli olması.

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim biriminin çevre köylerle ulaşım imkânlarına sahip, gelişmeye uygun ve nüfusunun artış göstermesi.

d) Öğretmen  ve ders araç-gerecinin  yeterli olması.

e) Sosyal ve kültürel etkinliklere uygun ortamların bulunması.

f) (Ek:RG-16/10/2009-27378) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Zorunlu sebepler dışında yatılı bölge ortaokulları ile ikili öğretim yapan ilköğretim kurumlarının taşıma merkezi ilköğretim kurumu olarak seçilmemesi.

Öğrencisi Taşınacak Okul ve Yerleşim Biriminin Özellikleri

Madde 9- (Değişik:RG-27/02/2004-25386)

(Mülga birinci fıkra:RG-16/10/2009-27378)

Öğrencisi taşımalı ilköğretim  kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;

a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması,

b) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması,

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) İlkokul öğrenci sayısının 10’dan az olması,

d) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Yerleşim birimindeki ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencileri için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu dersliklerdeki toplam öğrenci sayısının 60’dan az olması,

e) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezi ilköğretim kurumuna uzaklığının iklim şartları ve yol güvenliğine göre en az 2 km olması esastır. Gerektiğinde bu uzaklığın 1,5 km’ye kadar indirilmesine Plânlama Komisyonu karar verebilir.

f) (Ek:RG-16/10/2009-27378) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinin belediye sınırları içerisinde bulunmaması.

özellikleri aranır.

Değerlendirme

Madde 10- Plânlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve ilçeler arasında eşgüdümü sağlamak üzere “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.

Değerlendirme Komisyonu

MADDE 11 – (Değişik:RG-16/10/2009-27378)

(1) İl millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında taşımalı ilköğretim uygulamasından sorumlu şube müdürü, taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve (Değişik ibare:RG-1/9/2012-28398) il eğitim denetmenleri başkan yardımcısından oluşur. Komisyon, Nisan ayının son haftasında toplanır.

(2) İhtiyaç duyulması hâlinde diğer birimlerden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürlerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.

Komisyonun Görevleri

MADDE 12 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İlçelerin taşımalı ilköğretim plânlama raporlarını inceleyerek Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrencisi taşınan okul ve yerleşim birimleri ile taşıma merkezlerini uygulama kapsamından çıkartmak.

b) Başka bir ilçedeki taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini plânlamak.

c) Taşıma kapsamından çıkartılan ilköğretim kurumlarının bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim ve öğretime hazırlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

d) Başka bir ildeki taşıma merkezi ilköğretim kurumlarına öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eşgüdümün sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

e) İl düzeyinde taşımalı ilköğretimin plânlamasını, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formuna (Ek-1) göre hazırlayıp valilik onayına sunulmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

Pages: 1 2

  • Yayınlanma Tarihi: 3 sene önce 27 Aralık 2012
  • Yazar:
  • Son Düzenleme: Aralık 27, 2012 @ 10:30 am
  • Kategorisi: Mevzuat, Yönetmelik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

You might also like...

Mevzuat_Yonerge

İlköğretim Kurumları-Ortaöğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi

Read More →