Loading...
You are here:  Home  >  Mevzuat  >  Yönetmelik  -  Page 3
Latest

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları düzenlemektir. Madde 2 — Bu Yönetmelik, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları kapsar.

Read More →
Latest

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili esasları kapsar.

Read More →
Latest

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Madde 2-Bu Yönetmelik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Millî Komisyonunun görevleri, yetki ve sorumlulukları ile organlarının belirlenmesine…

Read More →
Latest

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ortaöğrenim ve yükseköğretim(4) kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esaslar, iş ve işlemler ile denetim esaslarını düzenlemektir. Madde 2 — (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait ortaöğretim…

Read More →
Latest

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Read More →
Latest

Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre Millî Eğitim Bakanlığınca açılan diş protezciliği meslek dalında kalfalık belgesi sahibi olanlar ve çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenlere, müracaatları hâlinde Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi…

Read More →
Latest

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1 — (Değişik:2.3.2008/26804 RG) Bu Yönetmeliğin amacı; resmî, özel ilköğretim ve ortaöğretim okul, kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci …

Read More →
Latest

Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

MADDE 1 — 18/3/1990 tarihli ve 20465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Read More →
Latest

Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik

By   /  27 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, er veya yedek subay adayı statüsünde silâh altına alınan yükümlülerden; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun ilgili maddelerine göre temel…

Read More →
Latest

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

By   /  24 Aralık 2012  /  Mevzuat, Yönetmelik  /  No Comments

Mevzuat_Yönetmenlik

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Read More →